Produkter

GDPR

1. Inledning
Denna informationstext förklarar hur GB Trading AB Org.nr 556736-1430 (”GB Trading”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, adress, bild, personnummer samt IP-adress.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

3.1 För dig som är kund till GB Trading
De personuppgifter GB Trading samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:
 • Namn
 • Organisationsnummer (Enskild firma)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kundnummer
Om ni idag är kund i form av enskild firma innebär det att alla era kontaktuppgifter som vi har sparade i våra system är personuppgifter.
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Bedöma vilka betalningsvillkor vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi levererar våra produkter och tjänster, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster samt förhindra bedrägerier.
När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

Lagringstid: För att kunna uppfylla vårt garantiåtagande sparar vi uppgifter om dig upp till 60 månader efter att du senast handlat hos oss. Eller så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag, t.ex. bokföringslagen.

3.2 För dig som är innehavare av ett ÅF-konto
De personuppgifter GB Trading samlar in och behandlar om dig som är innehavare av ett ÅF-konto är:
 • Namn
 • Organisationsnummer (Enskild firma)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av GB Trading webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
Utöver uppgifterna vi hanterar om dig som kund behandlar GB Trading personuppgifter om innehavare av ett ÅF-konto även i syfte att:
 • Administrera kontoinnehavet
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom förifyllda uppgifter, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende GB Tradings varor och tjänster samt event
 • Tillhandahålla specialerbjudanden
Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi levererar våra produkter och tjänster, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster samt förhindra bedrägerier.
När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet

Lagringstid: För att kunna uppfylla vårt garantiåtagande sparar vi uppgifter om dig upp till 60 månader efter att du senast handlat hos oss. Eller så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag, t.ex. bokföringslagen.

4. Hur länge vi sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
GB Trading säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
 • Leverantörer, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, utfärdar utbildningscertifikat eller utför kreditupplysningar för GB Tradings räkning
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
Mottagare som hanterar personuppgifter för GB Tradings räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.
 
6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. GB Trading har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
Personalen på GB Trading har endast tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.


7. Om cookies
När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår hemsida.

8. Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i kommande avsnitt.
 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring
GB Trading kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.
Kontakta oss i så fall enligt följande:
 • Anmälan om reklamspärr kan göras till avregistrera@gbtrading.se. Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer samt person-/organisationsnummer. 
 • Det går också att följa den länk som finns längst ned i eventuellt nyhetsbrev från GB Trading och ange att du vill avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

10. Kontaktuppgifter

GB Trading AB (org. nr. 556736-1430) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:
GB Trading AB   
Djuphamnsvägen 7
871 45 Härnösand
I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

11. Uppdateringar av informationstexten
Denna informationstext uppdaterades senast den 22 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.